Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Chaja Design: Chaja Design gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32116215.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Chaja Design een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Chaja Design een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Cursist: natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld voor een workshop.
 4. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 5. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Chaja Design ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Chaja Design is aangemaakt, met als doel te beheren dan wel te configureren.
 6. Dienst: de specifieke dienst die Chaja Design met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chaja Design en Opdrachtgever krachtens welke Chaja Design de Dienst zal uitvoeren.
 8. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
 9. Website: www.chaja-design.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen Chaja Design en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Chaja Design een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk (bijvoorbeeld een website, dedicated server of virtual private server) en dient per e-mail of per telefoon te worden aangevraagd.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Chaja Design, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Chaja Design het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Chaja Design alleen bindend indien en voor zover deze door Chaja Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Chaja Design heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Chaja Design.
 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
 • de Overeenkomst;
 • het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
 • de eventuele bijlagen;
 • deze algemene voorwaarden;
 • eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Chaja Design zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Chaja Design dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Chaja Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Chaja Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Chaja Design worden verstrekt. Indien Opdrachtgever hierin verzuimt, zal het restbedrag (50% van offerte) na het verstrijken van de oplevertermijn worden gefactureerd zonder enige verplichting van oplevering van de Dienst door Chaja Design. Na de betaling van de restfactuur door Opdrachtgever zal de oplevering opnieuw worden afgestemd.
 5. Het is Chaja Design toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Chaja Design Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Chaja Design te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Chaja Design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Chaja Design niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien Chaja Design, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Chaja Design gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Chaja Design tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. WP Top Care

 1. Alle abonnementen van WP Top Care zijn geldig voor 1 website.
 2. De opzegtermijn van een abonnement is 1 maand en zal na het verstrijken van de opzegtermijn stilzwijgend worden verlengd met de factuurtermijn.
 3. Het updaten van WordPress en de plugins zal deels geautomatiseerd verlopen. Hiervoor zal een plugin worden geïnstalleerd binnen de WordPress omgeving van de klant.
 4. Chaja Design is niet aansprakelijk voor vertragingen in het onderhoud als gevolg van overmacht.
 5. Chaja Design is niet aansprakelijk voor technische problemen die ontstaan door een update van WordPress, plugins of het theme. Mocht zich een technisch probleem voordoen na een update, zal Chaja Design eerst kijken of dit te verhelpen is zonder tussenkomst van de developer van het theme of de plugin. Is dat niet mogelijk, zal Chaja Design dit met de Opdrachtgever bespreken. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd om het probleem verder te onderzoeken c.q. te verhelpen zullen door Chaja Design op basis van het geldende uurtarief gefactureerd worden. Werkzaamheden van plugin/theme developers om het probleem te analyseren en/of te verhelpen worden niet gefactureerd aan de Opdrachtgever zolang Chaja Design ook niet gefactureerd wordt door de plugin/theme developer.
 6. WordPress beveiling Standaard en Pro is een WordPress security service waarbij gebruik wordt gemaakt van een security plugin om een zo optimaal mogelijke bescherming te realiseren tegen hackers. Chaja Design is niet aansprakelijk voor beveiligingslekken in de code van WordPress, plugins en themes die kunnen leiden tot een succesvolle hack van de website van de Opdrachtgever. Dit geldt ook voor de security plugin die wordt gebruikt.
 7. Aanpassingen door de Opdrachtgever in de WordPress omgeving die technische gevolgen hebben voor de werking van de security service en het functioneren van de website, vallen buiten de abonnement services en zullen altijd op basis van het geldende uurtarief worden verholpen.
 8. Opdrachtgevers zonder WP Top Care abonnement kan tegen het geldende uurtarief onderhoud inhuren. De onderhoudskosten worden gefactureerd in tijdseenheden van 15 minuten.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Chaja Design zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Chaja Design gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Chaja Design zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Het is Chaja Design toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
 5. Alle voor Chaja Design uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze niet aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 7. Dienstverlening

 1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Chaja Design vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per kwartier worden berekend, minimale afname is 1 (één) kwartier tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Chaja Design geen reactietijd garanties geven.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of terbeschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Chaja Design of diens (toe)leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Chaja Design toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Chaja Design door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan Chaja Design, onverminderd het recht van Chaja Design om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Chaja Design voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Chaja Design van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Chaja Design, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Chaja Design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen rust op Chaja Design geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 15 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Chaja Design.
 4. De aansprakelijkheid van Chaja Design wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Chaja Design onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Chaja Design ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chaja Design in staat is adequaat te reageren.
 5. Chaja Design is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Chaja Design meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Chaja Design voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Chaja Design geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 10. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website aangegeven periode. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een eenzelfde periode als welke was overeengekomen.
 2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Chaja Design gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Chaja Design is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 3. Door Chaja Design opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Chaja Design is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming, tenzij Chaja Design reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Chaja Design het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Chaja Design op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Chaja Design zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
 2. Chaja Design kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Chaja Design hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Chaja Design gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Chaja Design het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Chaja Design.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Chaja Design.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen heeft Chaja Design voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Chaja Design zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Chaja Design, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Chaja Design daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Chaja Design zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Chaja Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Chaja Design of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Maastricht.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door Chaja Design ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Chaja Design, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Chaja Design. Chaja Design kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

Inschrijven nieuwsbrief

Als gepassioneerde webdesigner deel ik graag met jou mijn kennis over de kracht van kwalitatief webdesign. 

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Ik beloof je om je inbox niet te zullen overladen met nutteloze e-mails.

Even wachten...

Bedankt voor je inschrijving!

Door te klikken op ‘inschrijven’ ga je akkoord met de privacyverklaring.