ALGEMENE
VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

 1. Chaja Design: Chaja Design gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32116215.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Chaja Design een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Chaja Design een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Chaja Design ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Chaja Design is aangemaakt, met als doel te beheren dan wel te configureren.
 5. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.
 6. Dienst: de specifieke dienst die Chaja Design met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chaja Design en Opdrachtgever krachtens welke Chaja Design de Dienst zal uitvoeren.
 8. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
 9. Website: www.chaja-design.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen Chaja Design en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Chaja Design een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk (bijvoorbeeld een website, dedicated server of virtual private server) en dient per e-mail of per telefoon te worden aangevraagd.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Chaja Design, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Chaja Design het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Chaja Design alleen bindend indien en voor zover deze door Chaja Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Chaja Design heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Chaja Design.
 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

• de Overeenkomst;
• het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
• de eventuele bijlagen;
• deze algemene voorwaarden;
• eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Chaja Design zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Chaja Design dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Chaja Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Chaja Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Chaja Design worden verstrekt. Indien Opdrachtgever hierin verzuimt, zal het restbedrag (50% van offerte) na het verstrijken van de oplevertermijn worden gefactureerd zonder enige verplichting van oplevering van de Dienst door Chaja Design. Na de betaling van de restfactuur door Opdrachtgever zal de oplevering opnieuw worden afgestemd.
 5. Het is Chaja Design toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Chaja Design Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Chaja Design te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Chaja Design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Chaja Design niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien Chaja Design, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Chaja Design gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Chaja Design tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. WP Total Care

 1. Alle abonnementen van WP Total Care zijn geldig voor 1 website voor de periode van 1 jaar.
 2. De opzegtermijn voor een abonnement is 1 maand en zal na het verstrijken van de opzegtermijn stilzwijgend worden verlengd met 1 jaar.
 3. Het updaten van WordPress en de plugins zal 1 keer per maand plaatsvinden op een door Chaja Design te bepalen tijdstip. Urgente WordPress security issues worden z.s.m. uitgevoerd. Het theme zal maximaal 3 keer per jaar worden ge-update als de theme developer een update verstrekt.
 4. Indien door overmacht het maandelijks onderhoud niet kan worden uitgevoerd, zal het worden verschoven naar een door Chaja Design te bepalen datum.
 5. Chaja Design is niet aansprakelijk voor technische problemen die ontstaan door een update van WordPress, plugins of het theme. Mocht zich een technisch probleem voordoen na een update, dan zal Chaja Design eerst kijken of dit te verhelpen is zonder tussenkomst van de developer van het theme of de plugin. Is dat niet mogelijk, zal Chaja Design dit met de Opdrachtgever bespreken en kijken naar een passende oplossing. De kosten voor het verhelpen van het technische probleem zullen vooraf met de Opdrachtgever worden overeengekomen.
 6. WP Security Professional is een WordPress security service waarbij gebruik wordt gemaakt van security plugins om een zo optimale bescherming te realiseren tegen hackers. Chaja Design is niet aansprakelijk voor beveiligingslekken in de code van WordPress, plugins en themes die kunnen leiden tot een succesvolle hack van de website van de Opdrachtgever. Dit geldt ook voor de security plugins die worden gebruikt.
 7. Aanpassingen van de Opdrachtgever in de WordPress omgeving die technische gevolgen hebben voor de werking van de security service en het functioneren van de website vallen buiten de abonnement services en zullen altijd op basis van het geldende uurtarief worden verholpen.
 8. Een Opdrachtgever zonder WP Support abonnement kan tegen het geldende uurtarief onderhoud inhuren. De onderhoudskosten worden gefactureerd in tijdseenheden van 15 minuten.

Artikel 6. Do-it-Yourself WP

 1. Do-it-Yourself WP is een WordPress website doe-het-zelf pakket inclusief 1 jaar Starter hosting, 1 jaar WP Security Professional en 1 uur support.
 2. De toegang tot de WP tutorials blijft gratis zolang de Opdrachtgever gebruikt maakt van hosting of een WP Total Care abonnement van Chaja Design.
 3. De 1 uur support is geldig tot maximaal 1 jaar na aankoopdatum van Do-it-Yourself WP.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Chaja Design zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Chaja Design gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Chaja Design zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Het is Chaja Design toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
 5. Alle voor Chaja Design uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze niet aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 8. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, cloud VPS of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Chaja Design die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Chaja Design hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Chaja Design gerechtvaardigd is, is Chaja Design gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Chaja Design in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Chaja Design zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Chaja Design gerechtigd hiervan aangifte te doen. Chaja Design kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Chaja Design verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Chaja Design gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Chaja Design voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Chaja Design is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Chaja Design in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Chaja Design of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Chaja Design, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Chaja Design zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van Chaja Design is het Opdrachtgever verboden de door Chaja Design verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. Chaja Design kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Chaja Design bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 12. Opdrachtgever verstrekt hierbij Chaja Design een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Chaja Design verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Chaja Design geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Chaja Design.
 13. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Chaja Design afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Chaja Design is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de certificaathouder. Ook staat Chaja Design niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
 14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 15. Opdrachtgever is ten aanzien van “Cloud diensten” zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens. Chaja Design zal Opdrachtgever wel informeren over de locaties van de servers in de cloud.

Artikel 9. Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
4. Chaja Design kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Chaja Design bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 10. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Chaja Design zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Chaja Design opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2. Chaja Design zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Chaja Design is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Chaja Design is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
3. Chaja Design zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Chaja Design. Chaja Design kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
4. Chaja Design stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Chaja Design is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Chaja Design opgeslagen data te maken.
5. Indien naar het oordeel van Chaja Design een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Chaja Design of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Chaja Design gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 11. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Chaja Design voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Chaja Design vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Chaja Design, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Chaja Design schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5. Chaja Design is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Chaja Design.
6. Indien Chaja Design een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Chaja Design medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
8. Chaja Design heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Chaja Design gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Chaja Design en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Chaja Design onder hetzelfde IP-adres opereren.
11. Chaja Design heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 12. Reselling

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Dienst(en) te gaan verhuren/verkopen aan derden.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het ongeoorloofd resellen van de Dienst(en).
3. Als Chaja Design constateert dat Opdrachtgever in overtreding is, zal Chaja Design de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en de Dienst(en) blokkeren.

Artikel 13. Dienstverlening

1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Chaja Design vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per kwartier worden berekend, minimale afname is 1 (één) kwartier tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Chaja Design geen reactietijd garanties geven.

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of terbeschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Chaja Design of diens (toe)leveranciers.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
4. Het is Chaja Design toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Chaja Design door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Chaja Design, onverminderd het recht van Chaja Design om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Chaja Design voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Chaja Design van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Chaja Design, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief BTW).
2. Aansprakelijkheid van Chaja Design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen rust op Chaja Design geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 15 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Chaja Design.
4. De aansprakelijkheid van Chaja Design wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Chaja Design onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Chaja Design ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chaja Design in staat is adequaat te reageren.
5. Chaja Design is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Chaja Design meldt.
7. Opdrachtgever vrijwaart Chaja Design voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Chaja Design geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 16. Storingen en overmacht

1. Chaja Design heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Chaja Design zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Chaja Design is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
2. Chaja Design heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Chaja Design zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Chaja Design is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
3. Chaja Design zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Chaja Design door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Chaja Design kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en opzegging

1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website aangegeven periode. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een eenzelfde periode als welke was overeengekomen.
2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Chaja Design gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Chaja Design is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
3. Door Chaja Design opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Chaja Design is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming, tenzij Chaja Design reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Chaja Design het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Chaja Design op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Betalingsvoorwaarden

1. Chaja Design zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
2. Chaja Design kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Chaja Design hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Chaja Design gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Chaja Design het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Chaja Design.
5. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Chaja Design.
6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8. In bovenstaande gevallen heeft Chaja Design voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 19. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Chaja Design zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Chaja Design, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Chaja Design daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Chaja Design zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Chaja Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Chaja Design of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 21. Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
5. De door Chaja Design ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Chaja Design, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Chaja Design. Chaja Design kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

sed Aenean felis facilisis id commodo luctus libero eget mi,